Algemene verkoopsvoorwaarden

Download PDF hier

1. Toepassingsgebied

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn vanaf 1 maart 2009 van kracht en zijn van toepassing op elke bestelling van producten die uitgevoerd wordt via de Dienst die wordt aangeboden op de website van JOETZ vzw. De eventuele algemene voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing.

Bepalingen die tegenstrijdig zijn met onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden worden enkel toegepast met uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van JOETZ vzw.

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de andere activiteiten van JOETZ vzw waarop specifieke algemene voorwaarden integraal van toepassing zijn.

2. Gegevens van JOETZ vzw

Maatschappelijke zetel: Sint Jansstraat 32, 1000 Brussel
Rekeningnummer: 877-7968501-61
Ondernemingsnummer: 0480.604.316
E-mail: condoshop@joetz.be

3. Omschrijving van de CondoShop en de bestemmelingen

Onder Condoshop verstaat men het deel van de website van JOETZ dat toegankelijk is via het enige adres www.condoshop.be en waar condoompakketjes die door JOETZ vzw verkocht worden, on line aangekocht kunnen worden.

De erin voorgestelde CondoShop en producten zijn bestemd voor natuurlijke personen die handelen als consument.

4. Afsluiten van het contract en aanvaarding van de algemene voorwaarden

De producten die te koop worden aangeboden via CondoShop zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkel de wil van de Koper om deze producten te kopen, buiten de bestelprocedure die hieronder beschreven wordt, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.

De Koper verbindt zich echter contractueel zodra hij de bestelprocedure die hieronder beschreven wordt voltooid. JOETZ vzw verbindt zich slechts geldig t.o.v. de Koper vanaf het ogenblik waarop ze een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling verstuurt, zoals hieronder wordt uiteengezet en mits goedkeuring van de effectieve betaling door de leverancier van de elektronische betaaldienst.

Als de klant per overschrijving betaalt, heeft hij 7 dagen tijd om deze overschrijving uit te voeren. Als JOETZ vzw zijn betaling na die termijn niet heeft ontvangen, gaat ze ervan uit dat de klant van uw aankoop afziet.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag JOETZ vzw op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van het product opschorten, het productassortiment veranderen of de tarieven van haar producten wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die JOETZ vzw voorafgaand aan de wijziging reeds had aanvaard.

Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, aanvaardt de Koper zonder voorbehoud onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden die op de website van JOETZ vzw staan.

JOETZ vzw behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe, gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn meteen van toepassing behalve voor bestellingen die reeds aanvaard werden door JOETZ vzw en die geregeld blijven door de Algemene Voorwaarden die van kracht waren op de datum van de bevestiging.

5. Bestelprocedure

De Koper doorbladert de CondoShop op de website van JOETZ vzw en kiest de producten die hij wil.

De Koper selecteert een of meer producten die hij wil kopen met behulp van het pictogram 'Bestellen'.

Nadat hij de gewenste producten heeft geselecteerd, klikt de Koper op het pictogram 'Naar de kassa'.

Elke bestelling langs deze weg wordt als definitief beschouwd nadat de zes hierna vermelde stappen werden doorlopen.

Elke stap wordt afgesloten door het 'klikken' op het bevestigingspictogram 'Volgende'. Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen, klikt hij op het pictogram 'Vorige'. Bij de laatste bevestiging in artikel 5.e, gaat de Koper een contractuele verbintenis aan.

a. Details van de bestelling (scherm 'Winkelwagen')

Er wordt de Koper ter bevestiging van de bestelling die hij heeft geplaatst een webpagina getoond met daarop de details van de bestelling (overzicht van de bestelling).

De details van de bestelling bevatten:
 • de hoeveelheid en de naam van de bestelde producten;
 • de eenheidsprijs van elk product, de totale prijs van de bestelling inclusief BTW en de eventuele verwerkingskosten;
 • de leveringswijze (De Post).
Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen of verbeteren, klikt hij op de pictogrammen 'het product schrappen' of 'het aantal wijzigen'.

Indien de Koper met zijn bestelling wil voortgaan, klikt hij op 'Naar de kassa'.

b. Leveringsadres en contactgegevens (scherm 'Persoonsgegevens')

De Koper wordt verzocht zijn leveringsadres en zijn contactgegevens in te vullen.

Om door te gaan met de volgende stap, moet de koper 'Ik heb de verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard' aanvinken en klikken op 'Volgende'.

c. Keuze van de betalingswijze

In deze vierde stap moet de Koper
 • ofwel kiezen voor een betaling via thuisbankieren van Dexia, ING, KBC of CBC.
 • ofwel kiezen voor een betaling via debetkaart (Banksys) of PayPal.
Zodra de keuze voor de betalingswijze gebeurd is, zet de klant zijn bestelling voort door op het pictogram 'Volgende' te klikken.

d. Overzicht van de bestelling

In deze vierde stap krijgt de klant op één scherm een overzicht van de informatie die hij heeft ingevoerd en een beschrijving van de bestelde producten, de totale prijs per artikel en de totale prijs van de bestelling, btw inbegrepen.

Als de koper zijn bestelling nog wil wijzigen, kan hij klikken op 'Vorige' en terugkeren naar de voorgaande stappen.

Als de Koper het eens is met het overzicht van zijn bestelling, klikt hij op 'Betalen'.

e. Betaling van de bestelling en bevestiging

In deze laatste stap wordt de koper verzocht om zijn bankgegevens in te vullen en te bevestigen. In dit stadium kan hij zijn bestelling nog annuleren door op het pictogram 'Annuleren' te klikken.

Wanneer de koper zijn betaling bevestigt, gaat hij een contractuele verbintenis aan.

6. Bevestiging per post en uitvoering van de bestelling

De Koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

Deze bevestiging bevat:
 • het nummer van de bestelling;
 • de datum waarop de bestelling werd geplaatst;
 • het leveringsadres;
 • de details van de bestelling zoals opgesomd in artikel 5, a, met inbegrip van de totale prijs van de bestelling;
 • de gegevens van JOETZ vzw (Zie artikel 'Gegevens van JOETZ vzw');
 • de modaliteiten voor het uitoefenen van het recht van verzaking door de Koper
JOETZ vzw behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de volgende limitatieve lijst van gevallen:

 • een onvolledige of onjuiste bestelling.
 • het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens.
 • het niet-betalen van vorige leveringen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de Koper (cf. infra: betaling).
 • het niet-bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling (Ogone).

7. Bewijs

Niettegenstaande alle bewijzen, schriftelijk of op een andere duurzame drager waar de Koper toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die bewaard worden in het informaticasysteem van JOETZ vzw, zijn host of zijn betalingspartner, het bewijs vormen voor de communicaties, de inhoud van de bestellingen en alle transacties tussen de partijen.

8. Aanbod en prijs

Het aanbod en de prijzen zijn enkel geldig op de dag waarop de site van JOETZ vzw bezocht wordt, ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen op het vlak van bestellingen die reeds eerder werden goedgekeurd door JOETZ vzw. In voorkomend geval, kan elke verandering van de Belgische BTW-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

Alle andere huidige en toekomstige indirecte belastingen, heffingen, rechten en voorheffingen (met uitzondering van de belasting op de inkomsten en de winst) die zouden worden geheven door een instantie bij of in toepassing van een verkoop die onderworpen is aan onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, zijn altijd ten laste van de Koper en in voorkomend geval, opeisbaar bovenop de prijs.

De prijzen die na de bestelprocedure worden voorgesteld, zijn globale prijzen en omvatten, tenzij anders vermeld, de Belgische BTW en de administratie kosten.

De prijzen staan vermeld in euro.

9. Beschikbaarheid

Indien een product tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is, wordt de Koper daarvan op de hoogte gebracht en kan hij zijn bestelling annuleren bij de klantendienst van JOETZ vzw (de gegevens zijn vermeld in artikel 23).
JOETZ vzw eveneens de hele bestelling of een deel ervan opschorten of slechts een deel van de bestelling leveren. Het andere deel wordt dan terugbetaald of aan de Koper worden producten voorgesteld, die vergelijkbaar zijn met de bestelde producten.

Indien de Koper de voorgestelde transactie weigert, betaalt JOETZ vzw de bestelling helemaal of deels terug.

In ieder geval kan JOETZ vzw niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt doordat een product tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is.

10. Levering

De bestelling wordt geleverd op het adres dat tijdens de bestelprocedure werd aangeduid door de Koper en volgens de vermelde modaliteiten.

De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een adres in België, en niet een postbus.

De leveringskosten vallen ten laste van de koper.

11. Facturering

Facturen worden enkel gegeven op speciale aanvraag via mail.
Bij de levering zit echter altijd een leveringsbon bij de bestelde producten.

12. Leveringstermijnen

JOETZ vzw waakt erover dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt.

JOETZ vzw kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen in de verwerking van de bestellingen of in hun levering.

Als de klant zijn bestelling evenwel niet heeft ontvangen binnen de 14 kalenderdagen, dan neemt hij best contact op met de klantendienst om na te gaan of de bestelling wel degelijk correct werd gevalideerd.

Als hij de bestelling niet heeft ontvangen, dan heeft de klant na zijn bevestiging 3 kalendermaanden de tijd om JOETZ vzw daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als zijnde door de klant ontvangen en aanvaard, en kan er geen vergoeding meer voor worden betaald.

13. Verwerkingskosten

Er worden geen verwerkingskosten aangerekend.

14. Niet-conformiteit

Alle artikels die via CondoShop worden aangeboden worden te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen die op de site van JOETZ vzw staan, hebben echter geen enkele contractuele waarde.

De klant moet meteen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen, de inhoud ervan controleren.

Wanneer het ontvangen product niet overeenstemt met het artikel dat de Koper heeft besteld of wanneer het beschadigd is, kan de Koper het product terugsturen naar JOETZ vzw binnen de 7 dagen na ontvangst. JOETZ vzw ruilt het product om of betaalt het bedrag van de bestelling, evenals de gedane administratie kosten, terug binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel. Na die 7 dagen worden de geleverde producten noch omgeruild, noch teruggenomen. Kosten van terugzending komen ten laste van de koper.

JOETZ vzw behoudt zich het recht voor te weigeren teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze beschadigd zijn door de Koper.

15. Recht op verzaking

Recht op verzaking is niet van toepassing.

16. Intellectuele rechten

De site van JOETZ vzw en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. De site bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het is verboden (een gedeelte van) deze afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JOETZ vzw of die derden. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of verspreiding van voornoemde elementen is streng verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

17. Disclaimer – Beperking van de verantwoordelijkheid

JOETZ vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van haar CondoShop.be

JOETZ vzw is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

JOETZ vzw kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van het afgesloten contract in geval van overmacht, moeilijkheden bij of gedeeltelijke of volledige staking van de postdiensten en de transport- en / of communicatiemiddelen, overstromingen, brand.

18. Talen

JOETZ vzw biedt de Kopers een on line bestelprocedure in één taal aan, namelijk Nederlands.

19. Persoonlijke levenssfeer

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verbindt JOETZ vzw zich ertoe om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle terzake geldende voorschriften na te leven.

Wij bewaren sommige van de persoonsgegevens die u ons stuurt via deze site in onze database; dat is het geval voor uw naam, voornaam, adres, geslacht, taal, e-mailadres, telefoon-, fax- en gsm-nummer.

U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens mee te delen en (indien nodig) te verbeteren. De dienst die daarvoor instaat is te bereiken via: JOETZ vzw, Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel.

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor de levering en eventuele facturering van de bestelde producten en om u te contacteren in geval van problemen.

20. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de CondoShop en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

21. Klantendienst en klachten

Voor de opvolging van de bestelling en/of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de gelijkvormigheid van de producten die werden geleverd in het kader van de CondoShop, kan de Koper terecht bij bovenvermelde contactgegevens.
Bookmark and Share
Met de steun van de Vlaamse overheid en de Socialistische Mutualiteiten
Joetz vzw Socialistische Mutualiteiten Vlaamse Overheid